FANDOM


Urząd Niewłaściwego Użycia Czarów – urząd w Departamencie Przestrzegania Prawa Czarodziejów. Pracownicy zajmują się np. użyciem czarów przez nieletnich czarodziejów. Wtedy wzywa ich na przesłuchanie lub daje ostrzeżenie.

Status prawnyEdytuj

Urząd Niewłaściwego Użycia Czarów, działa w oparciu o pkt. 5 Statutu Ministerstwa Magii, który daje mu prawo do przeprowadzania postępowań w zakresie użycia czarów wobec śmiertelników, czarów przez nieletnich czarodziejów, czarów przez nieletnich na śmiertelnikach. badaniem zgodności użycia zaklęć niewybaczalnych w sytuacjach obronnych. Ustęp 2 pkt 5 Statusu Ministerstwa Magii daje mu także możliwość karania osób, którym udowodniono, że dopuścili się, któregokolwiek z wyżej wymienionych wykroczeń. Urząd Niewłaściwego Użycia Czarów został powołany Uchwałą nr 31/11 z dnia 24.05.1899, która tworzy wydział ds. niewłaściwego użycia czarów we wszystkich aspektach, określonych szczegółowo w odrębnych statutach. Na podstawie ust. 3 Uchwały nr 31/11 Urząd Niewłaściwego Użycia Czarów podlega Departamentowi właściwemu ds. przestrzegania prawa. Szefa (naczelnika) wydziału powołuje i odwołuje Minister Magii na wniosek właściwego Kierownika Departamentu ds. przestrzegania prawa.

Zakres obowiązków i uprawnień szefa wydziałuEdytuj

  • Powołuje i odwołuje pracowników
  • Za zgodą Ministra Magii i przy kontrasygnacie Szefa Departamentu Przestrzegania Prawa, w zależności od potrzeb tworzy oddziały, określając w osobnych uchwałach i regulaminach ich kompetencje
  • Czuwa nad właściwym obiegiem dokumentów wewnątrz swojego urzędu
  • Współpracuje z innymi Urzędami wewnątrz Departamentu
  • Współpracuje z Sądem Magicznym, oddelegowuje pracownika do obecności w trakcie rozpraw związanych z działalnością Urzędu

Szefowie wydziałuEdytuj

PracownicyEdytuj

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.